FAEMA

Showing all 3 results

 • FAEMA E61 JUBILE A2

  285,000 THB

  FAEMA E61 JUBILE A2

  *รับประกันตัวเครื่อง 1 ปี ในกรณีที่เครื่องมีปัญหาจากโรงงาน ฟรีค่าแรงและค่าอะไหล่
  **หากเครื่องมีปัญหาจากผู้ใช้งาน คิดค่าบริการและอะไหล่เพิ่มเติมแล้วแต่กรณี

  Categories: ,
  285,000 THB
 • FAEMA E61 LEGEND A2

  260,000 THB

  FAEMA E61 LEGEND A2

  *รับประกันตัวเครื่อง 1 ปี ในกรณีที่เครื่องมีปัญหาจากโรงงาน ฟรีค่าแรงและค่าอะไหล่
  **หากเครื่องมีปัญหาจากผู้ใช้งาน คิดค่าบริการและอะไหล่เพิ่มเติมแล้วแต่กรณี
  Categories: ,
  260,000 THB
 • FAEMA E98 A2

  129,000 THB

  FAEMA E98 A2

  *รับประกันตัวเครื่อง 1 ปี ในกรณีที่เครื่องมีปัญหาจากโรงงาน ฟรีค่าแรงและค่าอะไหล่
  **หากเครื่องมีปัญหาจากผู้ใช้งาน คิดค่าบริการและอะไหล่เพิ่มเติมแล้วแต่กรณี

  Categories: ,
  129,000 THB